Giúp đồng bộ và quản lý dữ liệu bán hàng tại một nơi duy nhất