Tiếp cận hàng tỷ khách hàng và gia tăng doanh thu nhanh chóng